TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8057/CT-TTHT
V/v: Thuế GTGT nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim Ân Úc Sơn Sang
Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0310001042

Trả lời văn bản số 04/KAUS-PKT ngày18/11/2010 của Công ty về thuế GTGT nhà thầu, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Về việc xác định tỷ lệ % giá trịgia tăng trên doanh thu đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phươngpháp trực tiếp trên GTGT, Chi cục thuế quận Tân Bình đã có văn bản số 6994/CCT-TTHT ngày 11/11/2010 trả lời văn bản số 04/KAUSS-PKT ngày 04/11/2010của Công ty là đúng qui định hiện hành. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướngdẫn của Chi cục thuế quận Tân Bình tại văn bản này.

Cục Thuế thông báo Công ty biết đểthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế
- CCT.QTân Bình
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga