BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 806/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng đường dây điện 220KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện4

Bộ GTVT nhận được Công văn số 88/TVĐ4 -P4 ngày 21/01/2009 củaCông ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 về việc thoả thuận xây dựng tuyến đườngdây điện 220KV vuợt qua đường Hồ Chí Minh tại Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450trên địa phận tỉnh Quảng Nam và Công văn số 55/CĐBVN-GT ngày 06/01/2009 của CụcĐường bộ Việt Nam trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4. Saukhi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho phép xây dựng đường dây điện 220 KV vượtqua đường Hồ Chí Minh tại Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450 trên địa phận tỉnhQuảng Nam do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 lập trong hồ sơ gửi kèm Côngvăn số 88/TVĐ4 -P4 ngày 21/01/2009.

2. Khi thực hiện dự án, yêu cầu Chủ công trình và Công ty Cổphần tư vấn xây dựng điện 4 cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệkết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và các quy định pháp luật về điện lực.Đồng thời, yêu cầu Chủ công trình phải có cam kết di dời một bộ phận công trìnhhay toàn bộ công trình có ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn giao thông trênđường Hồ Chí Minh khi ngành giao thông vận tải có nhu cầu mở rộng, nâng cấpđường tuyến đường này theo quy hoạch. Chủ công trình chịu trách nhiệm toàn bộ kinhphí di dời công trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ.

3. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép chođơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng đường dây điện 220KVvượt qua đường Hồ Chí Minh tại Km1334+100, Km1343+820, Km1368+450 trên địa phậntỉnh Quảng Nam theo đúng thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng