BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 806/TCHQ-GSQL
V/v mẫu giấy chứng nhận KP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Theothông báo của Bộ Công Thương tại công văn số 11283/BCT-XNK Tổng cục Hải quansao gửi mẫu giấy chứng nhận KP thật của nước Cộng hòa Cameroon (trang 1, mẫugiấy KP chưa được khai các thông tin và chưa đóng dấu) và mẫu giấy chứng nhậnKP của các nước Cộng hòa dân chủ Công gô, Ghana, Malaysia, Guinea và Cameroonbị làm giả (trang 2,3,4,5,6), để các đơn vị thực hiện kiểm tra hồ sơ các lôhàng kim cương thô nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn