BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 806/TCHQ-KTTT
V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện công văn số 6180/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 13/HQHCM-NV ngày 05.01.2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v nêu tạitrích yếu. Sau khi xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thứ nhất: Mẫu 2:"Thông báo về việc giải trình, thực hiện quyền tham vấn và khoản đảm bảo"ban hành kèm theo Quyết định 1636/QĐ-TCHQ không được cập nhật trong chươngtrình KT 559. Nếu phải ra quyết định hoàn thuế thì việc ra quyết định hoàn thuếkhông thực hiện được do chương trình KT 559 không thể hiện khoản tiền cơ quan Hảiquan nợ doanh nghiệp theo đầu tờ khai Hải quan (tương ứng với khoản tiền doanhnghiệp đã nộp theo thông báo).

Thời gian qua, các mẫu chứng từkế toán ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006, Thông tưsố 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính đã được đưa vào chươngtrình KT 559 theo đúng mẫu nguyên tắc, nhưng không thể sửa trực tiếp trên giaodiện chương trình KT559 cho phù hợp thực tế các hồ sơ thanh khoản, miễn, giảm,hoàn .... Thực tế, Hải quan địa phương đã căn cứ các mẫu chứng từ đó và hồ sơthanh khoản cụ thể để soạn thảo các quyết định hoàn thuế, không thu thuế, miễn,giảm thuế...cho phù hợp, trên các phần mềm xử lý văn bản Word, Excel.

Trong thời gian tới, Cục côngnghệ thông tin và thống kê hải quan sẽ nâng cấp chương trình KT 559, chươngtrình GTT22 cho phù hợp với quy định của Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày21.05.2008 của Bộ Tài chính; sẽ cập nhật các chức năng liên quan đến việc hạchtoán đặt cọc hoặc sẽ có hướng dẫn về mặt kỹ thuật tác nghiệp để các đơn vị thựchiện.

Để hạch toán khoản đặt cọc đảm bảochi tiết theo đầu tờ khai Hải quan và thực hiện hoàn thuế theo quy định, cácđơn vị sử dụng chức năng nhập liệu để nhập tờ khai hải quan được đặt cọc vàochương trình KT 559, chọn tài khoản nộp thuế là tài khoản tạmgửi theo quy định tại điểm 4, mục I, Phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTCngày 21.05.2008 của Bộ Tài chính. Sau đó hạch toán như hướng dẫn tại điểm 4Công văn số 6180/TCHQ-KTTT ngày 01.12.2008 của Tổng cục Hải quan.

2. Về vướng mắc thứ hai: Khoảntiền đặt cọc thực tế chưa phải là khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước nên cơquan Hải quan cấp biên lai thu tiền mặt khi người nộp thuế nộp khoản đặt cọc bằngtiền mặt là chưa đúng quy định và việc ra quyết định hoàn thuế cũng không phù hợp.

- Hướng dẫn tại điểm 1 Công vănsố 6180/TCHQ-KTTT ngày 01.12.2008 của Tổng cục Hải quan (sử dụng biên lai thuthuế bằng tiền mặt đối với khoản đặt cọc) được thực hiện theo quy định tại điểm4 mục V phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính"Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cấp chứng từ thu tiền thuế cho người nộpthuế theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính trong trường hợp thu thuế bằng tiềnmặt".

- Hướng dẫn tại điểm 2 Công vănsố 6180/TCHQ-KTTT ngày 01.12.2008 của Tổng cục Hải quan "Trường hợp phảihoàn trả, cơ quan hải quan căn cứ kết luận về trị giá tính thuế, quyết định ấnđịnh thuế ... để ra quyết định hoàn thuế" được thực hiện theo quy định tạiđiểm 11, mục I, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tàichính và sử dụng mẫu C6-HQ ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày17.10.2007 của Bộ Tài chính;

- Việc cấp biên lai thu thuế,hoàn thuế cho khoản đặt cọc này tương tự như việc cơ quan Hải quan cấp biên laithu thuế bằng tiền mặt, hoàn thuế cho khoản thuế tạm thu hàng nhập sản xuất xuấtkhẩu, hàng tạm nhập tái xuất do người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan Hảiquan để nộp vào tài khoản 920, 921 "tiền gửi thuế tạm thu" của cơquan Hải quan mở tại Kho bạc nhà nước để chờ nộp ngân sách hoặc chờ hoàn thuếtheo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này,và xử lý lại văn bản hướng dẫn tạm thời của đơn vị cho các đơn vị trực thuộcliên quan đến khoản nộp bảo đảm.

3. Về các vướng mắc khác:

Tổng cục ghi nhận các vướng mắckhác mà Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu ra và sẽ báo cáo Bộ xem xét hướng dẫn xửlý trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo đểđơn vị biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng