BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 126/HQHN-TXNK ngày 10/1/2014 (nội dung nêu tại điểm 4.2) và công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/1/2014 và của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc cưỡng chếthuế đối với doanh nghiệp có nợ thuế tại nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với 06 doanh nghiệp nêu tạicông văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/01/2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề đã raquyết định cưỡng chế trích tiền từ khoản của đối tượng bị cưỡng chế, quyết địnhnày đã có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, để kịp thời thu hồi nợ, đềnghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các quyết định cưỡng chế và tổchức thực hiện quyết định cưỡng chế các doanh nghiệp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường