VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 806/VPCP-NC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công an

Liên quan đến việc thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 02tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thôngvà khắc phục tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009,tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã kếtluận như sau:

Giao Bộ Công an kiểm tra lại tình hình đốt pháo nổ, tai nạngiao thông nghiêm trọng ở một số địa phương trong dịp Tết, báo cáo Thủ tướngChính phủ trước ngày 20 tháng 02 năm 2009 để chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lýtrách nhiệm của lãnh đạo các địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Chủ tịch UBATGTQG;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, các Vụ: TH, PL, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, NC (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ