1. Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80600/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Đường Thủy
Địa chỉ: số 308 phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
MST 0106827047

Trả lời công văn số 391/TCKT-ĐT ngày 14/11/2017 của Ban quản lý các dự án Đường Thủy (gọi tắt là Ban quản lý) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế;

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

“b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

““5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.”...

- Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

“2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp, Ban quản lý dự án đường thủy là đơn vị sự nghiệp không kinh doanh, có phát sinh thu nhập từ hoạt động nhận ủy thác quản lý dự án cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thì Ban quản lý dự án đường thủy phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ quản lý dự án và lập hóa đơn giao cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định.

- Ban quản lý dự án là tổ chức không kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ, cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

- Về thuế GTGT: Ban quản lý dự án phải kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

- Về thuế TNDN: Ban quản lý dự án kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu cung cấp dịch vụ theo khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

- Đề nghị Ban quản lý dự án đường thủy liên hệ Bộ phận Một cửa - Cục Thuế TP Hà nội (G23 Thành Công, đường Nguyên Hồng, Đống Đa, HN) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục kê khai nộp thuế và cấp hóa đơn lẻ theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban quản lý được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng: KT6;
- Phòng: Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

2. Công văn 57690/CT-HTr lập hóa đơn bán hàng cung cấp dịch vụ Hà Nội 2015

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 57690/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Picenza ViệtNam
(Địa chỉ: Số 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. MST: 2500227965)

Trả lời công văn số 529/2015/CV-PCZ /TCKT ngày10/8/2015 của Công tyCổphần Picenza Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏivề chính sách thuế, CụcThuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 củaChínhphủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

"Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai,hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại,hai bên lập biên bản thu hồicác liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hànghóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi li và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặclý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếucó)."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Picenza Việt Nam bánhàng, cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn cho khách hàng. Công ty đã kêkhai, nộp thuếGTGT đối với hóa đơn này, nay phát hiện hóa đơn đã lậpsai thì hai bên lập biên bảnthu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, trên hóa đơn phảithể hiện được nội dung lậpsai. Người bán lưu giữ hóa đơn lập sai và lập hóa đơn mới theo hướng dẫntại Điều 17Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 đã trích dẫn ở trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổphần Picenza Việt Nam biết để thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

3. Công văn 2949/CT-TTHT 2014 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/CT-TTHT
V/v : hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến
Địa chỉ: 216 Tân Thành, P.15, Q.5, TP.HCM
Mã số thuế: 0304690411

Trả lời văn bảnsố 218 DDT/14 ngày 07/04/2014 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 1.c, Điều 14 Thôngtư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“Hoá đơn đượclập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trênhóa đơn phải được thốngnhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhậnhóa đơn khi mua hàng được người bán lập một lần một liên (in ba lần mỗi lần mộtliên) nếu hóa đơn này được in từ máy in laser và in liên tục từngliên (nhấn một lần lệnh in), nội dung của hóa đơn thống nhất trên các liên thìhóa đơn này được lập đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1046-84330-Lnlinh

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

4. Công văn 9006/CT-TTHT 2014 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9006/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

Chi cục Thuế Quận 12.
Địa chỉ: 27 Quốc lộ 1A, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Trả lời văn bảnsố 2961/CCT-TT-NTNNT của Chi cục Thuế về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 2 Điều8 tạo hoáđơn đặt in:

“Hoá đơn đặt in được inra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủnội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơnđặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặtin hoá đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế ngườibán” trên tờ hoá đơn.

Trường hợp tổ chức kinhdoanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phảiđược in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấuhoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ ngườibán hàng” để sử dụng.

...”

+ Tại Khoản 2bĐiều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ,mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầyđủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bánhàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ,mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã sốthuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

...”

Căn cứ quy định nêutrên, trường hợp Chi cục Thuế theo trình bày Công ty TNHH Hồng Hà Phát trụ sở tạiTP.HCM (Quận 12) có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn (Quận Tân Bình),chi nhánh có mã số thuế riêng nhưng đều khai thuế giá trị gia tăng tập trung tạitrụ sở chính (Quận 12) Công ty tạo hoá đơn đặt in dùng chung cho cả Công ty vàchi nhánh, khi đặt in hoá đơn tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế đều in đầy đủphía trên hoá đơn nhưng tiêu thức người bán hàng Công ty in thiếu chỉ tiêu “mãsố thuế” nên khi bán hàng hóa Chi nhánh lập hóa đơn ghi tên, địa chỉ của Chi nhánh(không ghi thông tin mã số thuế của Chi nhánh), các chỉ tiêu khác đều đúng theoquy định thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Lần đặt in hoáđơn sau, Chi cục Thuế hướng dẫn Công ty khi in hoá đơn có chỉ tiêu mã số thuế củachi nhánh.

Cục Thuế TP thông báoChi cục Thuế biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3224– 19247(14/10/2014)
Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

5. Công văn 5008/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:5008/CT-TTHTV/v: Hóa đơn

Thành phố HồChí Minh, ngày 01 tháng 6 năm2017

Kính gửi: Công ty TNHH D.I
Địa chỉ: Số 69-71 Đường số 1, KCX Linh Trung 2, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhMã số thuế: 0303730950

Trả lời văn thư số 77-D.I ngày 24/04/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấpthuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiếp theo trang trước - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Trường hợp của Công ty theo trình bày sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và có số lượng hàng hóa bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy pham pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT1;-Lưu: VT,TTHT.848-30278685 (28/04/2017) nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

6. Công văn 10084/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

Công văn về lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10084/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng
Địa chỉ: Lô T2-4 Tầng 8 Đường D1, Khu CNC Quận 9
Mã số thuế : 0310429832

Trả lời văn thư số 40/2014/CV-SCS ngày 03/11/2014 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”. ”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cửa hiệu và Sức sống mở siêu thị mini bán lẻ hàng hóa và Công ty cũng thực hiện cung cấp dịch vụ ăn uống (phục vụ cơm trưa Văn phòng) cho khách hàng làm việc trong tòa nhà, khi bán hàng hóa có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng/lần thì Công ty lập bảng kê bán lẻ hàng hóa. Cuối mỗi ngày Công ty lập một hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT1;
- Lưu (TTHT, HC).
3704-22662/14dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

7. Công văn 1168/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
Số: 1168/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc về hóa đơn bán hàng của DNCX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp về vướng mắc khi sử dụng hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) để làm thủ tục hải quan đưa hàng hóa từ DNCX vào nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng theo mẫu riêng.
Vì vậy, đối với trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào nội địa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hoặc theo hình thức nêu tại điểm c1, g1, khoản 3, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC dẫn trên thì khi làm thủ tục hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao và xuất trình bản chính hóa đơn bán hàng (không phải hóa đơn giá trị gia tăng) theo mẫu quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Bao Bì Gia Phú (thay trả lời);
(Đ/c: Đường số 1, KCX Tân Thuận, Q.7 - TP.HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

8. Công văn 5510/CT-TTHT hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5510/CT –TTHT
V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2011

Kính gởi : Công ty CP Hóa Chất ÁChâu
Đ/chỉ: lô K4B KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
MST: 0304918352

Trả lời văn bản số 01CT/ACC-CV2011 ngày 15/06/2011 của Côngty về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Tại tiết e khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồngViệt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước ViệtNam công bố tỷ giá”.

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty KPMG được phép bán hàngthu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lập hóa đơn giá trị gia tăng(GTGT) đối với doanh số cung cấp hàng hóa có gốc ngoại tệ các chỉ tiêu bằngtiền (đơn giá bán; thành tiền; cộng tiền hàng; tiền thuế GTGT; tổng số tiềnthanh toán) được ghi bằng ngoại tệ, dòng số tiền viết bằng chữ ghi tiền ngoạitệ bằng tiếng Việt, đồng thời ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá quy đổi ra đồng ViệtNam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.Trường hợp Công ty KPMG không được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi lập hóađơn các chỉ tiêu bằng tiền đều phải ghi là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty KPMGlập hóa đơn không đúng quy định nêu trên thì hóa đơn này được xác định là hóađơn không hợp pháp Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào vàtính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 1.
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
1124-93323/11.Phong

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

9. Công văn 635TCT/TTr xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bán hàng

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 635TCT/TTr
V/v: xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bán hàng

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trảlời công văn số 02 CT/TTr1 ngày 04/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định xin ýkiến về việc: Đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bán hàngthì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 01/2004/TLLT /BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hay không? Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Thôngtư liên tịch số 01/2004/TTLT /BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của Liên BộCông an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp(nay được đính chính lại số Thông tư liên tịch là số 21/2004/TTLT ) chỉ hướngdẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng tráiphép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với hành vi mua, bán bất hợp pháp hóa đơnbán hàng để kê khống chiếm đoạt tài sản, hoặc kê khống để được miễn giảm thuếthu nhập doanh nghiệp thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh TP.
- Lưu VP (HC), TTr (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

10. Công văn 2397/CT-TTHT 2015 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine
Địa chỉ: Số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305064424

Trả lời văn bản số 02/FEB .HMM/ACC ngày 04/02/2015của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chínhsửa đổi,bổ sung điểm k Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014hướng dẫn về hoá đơn bán hànghóa,cung ứng dịch vụ như sau (hiệu lực từ ngày 01/01/2015):

“Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4 nhưsau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếngViệt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bênphải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơnchữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ sốtự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán được lựa chọn: sau chữ sốhàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu cóghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vịhoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn,triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàngđơn vị trên chứng từ kế toán;

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóađơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt khôngdấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cáchhiểu sai lệch nội dung của hóa đơn...”

Trường hợp Công ty theo trình bày lậphóa đơn bằng phần mềm kế toán toàn cầu sử dụng chữ viết tiếng Việt không dấuthì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểusai lệch nội dung của hóa đơn. Trường hợp Công ty khi lập hóa đơn tạidòng số tiền bằng chữ không thể ghi hết trên một dòng của tờ hóa đơn thì Côngty có thể viết xuống dòng tiếp theo để đảm bảo tổng số tiền thanh toán bằng chữphản ánh đúng tổng số tiền thanh toán bằng số trên hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng. KT 1;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
392–15265 (04/02/2015)nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrầnThị Lệ Nga