BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8062/BGTVT-TC
V/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 đối với tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang;
-
Ban Quản lý dự án 6;

Thực hiện quy định tại Thông tư s 21 0/2010/TT-BTCngày 20/12/2010 ca Bộ Tài chínhvề việc quyết toán vốn đu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, Bộ Giao thông vận ti đã có văn bản số 2567/BGTVT-TCngày 13/3/2014 gửi các Ch đầu tư, Ban QLDA yêu cầu lập báo cáo quyết toán vốn đu tư xây dựng cơ bn thuộc nguồn vn ngân sách nhà nướctheo niên độ ngân sách năm 2013 đ thm định, tng hpbáo cáo Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2013của Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗtrợ và tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng giaothông, trong đó yêu cầu:Chủ đầu tư dự án thành phần GPMB có trách nhiệmcung cấp báo cáo quyết toán vốn GPMB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách hàngnăm (theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi Chủ đầutư (hoặc các Ban QLDA được giao nhiệm vụ làm đại diện Chủ đầu tư) quản lý dự ánphần xây lắp để tổng hợp báo cáo theo quy định...

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA 6 đến thời điểm hiện tạicòn một số Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạomạng lưới đường quốc gia chưa gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bảnđối với phần tiểu dự án GPMB về Ban Quản lý dự án 6 để tổng hợp. Để có đủ số liệuthẩm định, tổng hợp báo cáo, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc là Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạomạng lưới đường quốc gia khẩn trương rà soát, lập và gửi báo cáo quyết toán vốnđầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngânsách năm 2013 về Ban QLDA 6 (được giao quản lý dự án phần xây lắp) trướcngày 15/7/2014 để tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định.

Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo, đề nghị các đơn vị gửithêm 01 bản về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tài chính); file báo cáo gửi theođịa chỉ email [email protected]

2. Ban QLDA 6 có trách nhiệm:

2.1. Trực tiếp đôn đốc, rà soát báo cáo của các chủ đầu tưtiểu dự án GPMB đảm bảo đủ hồ sơ để thẩm định, tổng hợp số liệu báo cáo Bộ;

2.2. Tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơbản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 gửi về BộGTVT trước ngày 20/7/2014.

3. Trong niên độ báo cáo các năm tiếp theo, các Chủ đầu tưtiểu dự án GPMB thuộc dự án nêu trên có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán (kèmhồ sơ) gửi về Ban QLDA 6 trước ngày 01 tháng 6 năm sau để tổng hợp báo cáo theoquy định.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT (để p/h);
- Cục QLXD&CLCTGT (để p/h);
- Lưu VT, TC (LNQ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường