BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8069/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai.
(Tầng 8, 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai)

Trả lời công văn số 1105/CV-CNGL ngày 11/05/2015của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đề nghị miễn thuế nhập khẩu bò sữa, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 100, Điều 101, Điều 102 Thôngtư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 103, Điều 104,Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015), Bộ Tài chính giao Cục Hảiquan TP. Đà Nẵng kiểm tra hồ sơ hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Côngty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đã nộp cho cơ quan hải quan kèm theo 07 tờ khai(danh sách đính kèm công văn này), đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu vớiDanh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu đã được đăng ký với Cục Hải quan GiaLai - Kon Tum, các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan. Nếu xác định dự án củaCông ty là dự án ưu đãi đầu tư, hàng hóa thực tế nhập khẩu sử dụng đúng cho dựán ưu đãi đầu tư và không phát hiện Công ty có sai phạm gì khác, thì xem xét xửlý miễn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phầnChăn nuôi Gia Lai đã nộp thuế thì thực hiện hoàn thuế cho Công ty theo quy địnhtại khoản 12 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (nay là khoản 12 Điều 114 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC); hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tạiĐiều 127, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai có trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúngmục đích hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; trường hợp Công ty sử dụng số hànghóa đã được miễn thuế nêu trên không đúngmục đích thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần Chăn nuôiGia Lai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP. Đà Nẵng (để t/hiện);
- Cục HQ Gia Lai - Kon Tum (để p/hợp);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (14)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

DANH SÁCH

TỜ KHAI CÔNG TY CỔPHẦN CHĂN NUÔI GIA LAI ĐỀ NGHỊ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU
(Kèm theo Công văn số 8069/BTC-TCHQ ngày 17 tháng 6 năm 2015)

STT

Giấy nộp tiền

Tờ khai

Số thuế NK đã nộp

S

Ngày HT

STK

LH

Ngày ĐK

1

7970158

09/12/2014

10022939792

A12

08/12/2014

773.026.577

2

8212257

24/12/2014

10024378034

A12

19/12/2014

659.470.812

3

8645670

13/01/2015

10026649464

A12

09/01/2015

743.609.085

8860390

21/01/2015

10026649464

A12

09/01/2015

1.643.161

4

9067495

28/01/2015

10028304360

A12

24/01/2015

751.671.043

5

9483995

11/02/2015

10028948043

A12

30/01/2015

727.969.704

6

9817663

11/03/2015

10032139866

A12

06/03/2015

713.248.432

7

9917802

18/03/2015

10032969355

A12

14/03/2015

702.060.836

Tổng cộng

5.072.699.650