BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8069/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK và không thu thuế XK hàng hóa NK sau tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 2302/HQĐNg-TXNK ngày 13/12/2013 của Cục Hảiquan TP.Đà Nẵng; công văn số 11698/HQHP-TXNK ngày 12/12/2013 của Cục Hải quanthành phố Hải Phòng và công văn số 171/HQCV ngày 10/12/2013 của Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị báo cáo về việcxét hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu cho các lô hàng nhập khẩusau đó tái xuất quá 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu theo quy định tạiđiểm a1 khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổngcục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này vàsẽ có văn bản trả lời các đơn vị sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơnvị.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK - CST (05 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Vũ Hồng Vân