ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 807/SYT-QLD
V/v: thông báo thu hồi thuốc Vi phạm qui chế dược hiện hành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y Tế Tp.HCM

Căn cứ các qui chế dược hiện hành của Việt Nam

Căn cứ công văn công văn số 367/BC-TTKN ký ngày 30/12/2008của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, đính kèm phiếu kiểm nghiệmsố 2199/1208/TTKN , về thuốc viên nang SNAKE ITCH-REMOVING PILLS, chai 30 viên,số lô: không có, Hạn dùng: không có, SĐK: không có, nơi sản xuất: YANG SHANBRAND TRUNG QUỐC. Theo kết luận của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thựcphẩm: có chứa tân dược Chlopheniramine maleat.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y Tế Tp. Hồ ChíMinh thông báo:

1. Thu hồi trên toàn thành phố thuốc viên nang SNAKEITCH-REMOVING PILLS, chai 30 viên, số lô: không có, Hạn dùng không có, SĐK:không có, do công ty: YANG SHAN BRAND, TRUNG QUỐC sản xuất;

2. Các đơn vị Y Tế trực thuộc:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địabàn không buôn bán, sử dụng và tiến hành thu hồi thuốc nêu trên; kiểm tra vàgiám sát việc thực hiện thông báo này; báo cáo về Sở Y tế (Phòng Quản Lý Dượcvà Thanh Tra);

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cườngkiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc buôn bán và sử dụngthuốc trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLD BYT (để báo cáo)
- Ban giám đốc (để báo cáo)
- TTKNT, MP, TP
NVV(65)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan