BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Số 16 Lê Lợi, Phường 1, TP Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 0071/HQBRVT-TXNK ngày 08/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vềviệc vướng mắc thủ tục hồ sơ và thẩm quyền xét miễn thuế, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Về việc ủy quyền xét miễnthuế:

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 398/QĐ-TCHQ ngày 16/3/2011 của Tổng cục Hải quan về sửa đổi, bổ sung một số Điềucủa Quy chế công tác văn thư ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 225/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định:"Trongtrường hợp đặc biệt, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể ủy quyềncho Trưởng các đơn vị hoặc trực thuộc Cục ký thừa ủy quyền (TUQ) một số văn bảnthuộc thẩm quyền ký của Lãnh đạo Cục. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quyđịnh bằng văn bản, ủy quyền cho cá nhân cụ thể và giới hạn trong một thời giannhất định. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khácký. Văn bản ký thừa ủy quyền theo thể thức và đóng dấu của Cục Hải quan tỉnh,thành phố".

2. Đối với thủ tục hồ sơ xétmiễn thuế:

- Đối với việc xét miễn thuế hànghóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế đã được quy định tại Khoản 5 Điều 104 và hồsơ, thủ tục, trình tự và thẩm quyền xét miễn đã được quy định tại Điều 105,Điều 106, Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Đối với trường hợp hàng hóa nhậpkhẩu theo Điều ước quốc tế có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm)theo qui định thì việc xét miễn thuế không có ý nghĩa với tổ chức, cá nhân đượcxét miễn thuế, nhưng để cập nhật và theo dõi, quản lý hàng hóa nhập khẩu thì cơquan Hải quan vẫn yêu cầu các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hànghóa nhập khẩu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường