TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 807/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 1427 CT/HTr ngày 17/02/2006 của Cục thuế TP Hà Nội v/v chính sách thuế và kế toán. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về chi phí hoa hồng trả cho nhà phân phối:

Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp khi chi trả và bị khống chế theo tỷ lệ quy định. Doanh nghiệp phải lập chứng từ chi theo đúng quy định và xác định thuế thu nhập của các nhà phân phối theo hướng dẫn tại Công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý.

2- Về hạch toán và lập báo cáo tài chính: Việc hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính không thuộc chức năng của Tổng cục Thuế, Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Vụ chế độ kế toán Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến