ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 807/UBND-THKH
Về tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương (khóa X), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) và Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2009

KHẨN

Kính gửi :

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty,
Công ty nhà nước thuộc thành phố.

Ngày 23 tháng 01 năm 2009, Ủyban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về Kế hoạchchỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chươngtrình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố; Công văn số 346/UBND-THKH về Chương trình công tác trọng tâm Quý I năm 2009 của Ủy ban nhândân thành phố; và ngày 02 tháng 02 năm 2009 ban hành Công văn số 402/UBND-THKHvề tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chínhphủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thườngtrực Thành ủy tại Văn bản số 2791-CV/VPTU ngày 17 tháng 02 năm 2009 về tổ chứcquán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị lần thứ9 Ban chấp hành Trung ương (khóa X); đồng thời, triển khai chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công điện số 226/CD-TTG ngày 14 tháng 02 năm 2009; Ủy bannhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở -ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giámđốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố tập trungnghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 31-NQ/TW và các Kết luận Hội nghịlần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớnnhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X củaĐảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóaVIII) về một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện đến năm 2010; Kếtluận Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) về nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2009 và nhất là nội dung Công điệnsố 226/CD-TTG nói trên của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung các chương trình, kếhoạch của cơ quan, đơn vị và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung cácchương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốcphòng - an ninh trên địa bàn thành phố trong năm 2009 (nếu cần), gửi về Sở Kếhoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy bannhân dân thành phố xem xét, quyết định trước ngày 25 tháng 3 năm 2009.

2. Giao Công an thành phố phốihợp Bộ chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phốchỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 13tháng 10 năm 2001 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) vềChiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nhiệm vụ đề ra trong Báocáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU để nâng caohiệu quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 02 tháng 02 năm 2009 của Ban chấphành Trung ương (khóa X).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơquan chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghịquyết, Kết luận, Văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương (khóa X), Chínhphủ và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) về nhiệm vụ kinh tế - xã hộivà quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; định kỳ hàng quý báo cáo kếtquả triển khai thực hiện; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu pháttriển của thành phố để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giảipháp phù hợp, kịp thời.

4. Năm 2009, dự báo tình hìnhkinh tế - xã hội cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ gặpnhiều khó khăn hơn năm 2008. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

a) Thủ trưởng các sở - ban -ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giámđốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố cần nêu cao tinh thầntrách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểmtra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương,nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đặc biệt là các cơ chế, chính sách của Chính phủ nóichung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗtrợ phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, chủ động ngăn chặn suy giảmkinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

b) Các ngành, các cấp, các cơquan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xãhội và toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cần tập trunghưởng ứng tích cực các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ươngvà thành phố; tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; không ngừng nỗlực, phấn đấu vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, góp phần cùng thành phố và cảnước hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- UBMTTQ/VN TP và các đoàn thể;
- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV, P.THKH (2b);
- Lưu : VT, (THKH/Hi)
Đính kèm:
- Văn bản số 2791-CV/VPTU ngày 17/02/2009 của Văn phòng Thành ủy;
- Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 02/02/2009 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X);
- Công điện số 226/CD-TTG ngày 14/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân