VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8070/VPCP-KGVX
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Ủyban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 4053/BNV-TL ngày 04 tháng 9 năm 2015) về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ vềchính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ýkiến như sau:

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể cácxã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khókhăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khókhăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 vànăm 2015, Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 điều chỉnh, bổ sungQuyết định số 2405/QĐ-TTg thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP .

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủyban Dân tộc biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định