BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8071/BCT-XNK
V/v hoàn trả mã số kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Chế biến & XK Thủy sản Quảng Ninh
(Địa chỉ: Khu I, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 06/14/QNSP ngày 16 tháng 6 năm2014 của Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh về việc xinđược hoàn trả mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, BộCông Thương có ý kiến như sau:

1. Giấy chứng nhận mã số tạm nhập, tái xuất thựcphẩm đông lạnh số 12/BCT-XNK (MS-TPĐL) ngày 20 tháng 5 năm 2013 cấp cho Công tyTNHH Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh đã hết hiệu lực.

2. Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu Thủy sảnQuảng Ninh được hoàn trả lại số tiền ký quỹ dự phòng phục vụ việc kinh doanhtạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh đã nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh QuảngNinh theo Giấy xác nhận đã ký quỹ dự phòng số 42 ngày 04 tháng 7 năm 2011 củaKho bạc nhà nước Quảng Ninh.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty TNHH Chế biến& Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh biết và thực hiện,/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh