BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8072/BCT-XNK
V/v hoàn trả số tiền đặt cọc, ký quỹ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà
Địa chỉ: số 35 Phan Đình Phùng, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 11/CV-MH ngày05 tháng 6 năm 2014 của Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà về việc xin rút Giấychứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

1. Giấy chứng nhận mã số tạm nhập,tái xuất thực phẩm đông lạnh số 39/BCT-XNK (MS-TPĐL) ngày 13 tháng 6 năm 2013của Bộ Công Thương cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà theo quy định tạiThông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02năm2013 của Bộ Công Thương đã hết hiệu lực. Công ty TNHH Một thành viên Mai Hàđược hoàn trả lại số tiền ký quỹ dự phòng phục vụ việc kinh doanh tạm nhập táixuất thực phẩm đông lạnh đã nộp theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT.

2. Công ty TNHH Một thành viên MaiHà đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạmnhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương nhưng không được BộCông Thương chấp thuận vì kho, bãi mà Công ty đăng ký tại hồ sơ không thuộc quyhoạch hệ thống kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 củaỦy bannhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Công Thương thông báo để Công tyTNHH Một thành viên Mai Hà biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Tuấn Anh