B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8078/TCHQ-TXNK
V/v triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quantrên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
-
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB);
(Địa chỉ: số 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Ph Hồ Chí Minh)
-
Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU);
(
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pacific, 83Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
-
Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB);
(Địa ch: số 927 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, TP.H Chí Minh)
-
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank);
(Địa ch: 170 Hai Bà Trưng, ĐaKao, Q.1.TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Ngânhàng thương mại cổ phần: Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình (ABBank) và BTMUvề việc báo cáo kết quả triển khai thí điểm chương trình thu hộ ngân sách nhànước và đề xuất được triển khai mở rộng trên toàn quốc. Tiếp theo công văn số 196/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2015 vềviệc triển khai mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước quaCổng thanh toán điện tử Hải quan trênphạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngânsách nhà nước qua, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bng phương thức điện tử giữa Tổng cụcHải quan và Ngân hàng thương mại cổ phần: ACB ký ngày 22/5/2015, BTMU ký ngày20/3/2015, An Bình (ABBank) ký ngày 12/5/2014 và SCB ký ngày 15/6/2015;

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của các Ngân hàngthương mại cổ phần nêu trên tại 08 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh,Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Cần Thơ, Bà Rịa - VũngTàu, Bình Dương và Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan đồng ý để các Ngân hàng thương mạicổ phn: Á Châu (ACB), Sài Gòn(SCB), An Bình (ABBank) và BTMU được triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế,bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan trên toàn quốc bắtđầu từ ngày 20/8/2015.

Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại cổphần: Á Châu (ACB),Sài Gòn(SCB), An Bình (ABBank) và BTMU triển khai toàn diện thanh toán thunộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phươngthức điện tử tại tất cả các chi nhánh của ngânhàng cho các Cục Hải quan tỉnh,thành phố.

Đ nghịcác Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh,điểm giao dịch của các Ngân hàngtrên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định,trách nhiệm của mỗi bên đã được quyđịnh trong Thỏa thuận hp tác đã ký giữa Tổngcục Hải quan với các Ngân hàngthương mại cổ phần nêu trên.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị có vướng mắc, đềnghị liên hệ với đầu mốicác bên để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng thương mại c phần: Á Châu(ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình(ABBank) và BTMU, các Cục Hải quan tnh, thànhphố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Cục CNTT & TKHQ (để thực hiện);
-Lưu: VT,TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái