BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
-
Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến.

Để thống nhất số liệu các biểu mẫu thống kê khám cha bệnh (KCB) banhành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính,Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành ph trựcthuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quc phòng, Trung tâm Giám định bảohim y tế và thanh toán đa tuyến(sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tnh) nhưsau:

1. Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT điều chỉnh, b sung trường dữ liệu chiphí vật tư y tếthay thế và khoa điều trị trong filed liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/02/2011 củaBảo him xã hội Việt Nam (chi tiếttại Phụ lục kèm theo);

2. Thực hiện việc báo cáo thng kê chi phí KCB ngoại trú và nội trú theonhóm đi tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thut (Mu 14a/BHYT, 14b/BHYT) tnăm 2013 thêm cột vt tư y tế thay thế” (chi tiết như mẫu đính kèm);

Đ nghị Bảo him xã hội tỉnh triển khai thực hiện.Nếu có vướng mc báocáo v Bảo him xã hội Việt Nam đ kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để báo cáo);
-
Bộ Y tế;
-
Các Phó TGĐ;
-
Ban Chi, TTTT;
-Lưu VT, CSYT(2b).

KT.TỔNG GIÁM ĐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo