BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 808/TCHQ-KTTT
Về việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/10/XNK ngày24/10/2008 của Công ty CP Nam Hà Việt về đề nghị hoàn thuế cho số thép nhậpkhẩu của 02 tờ khai số 900/NK /KD/KV3 và số 901/NK /KD/KV3 ngày 1/3/2008 tại Chicục Hải quan Khu vực 3 thuộc Cục Hải quan TP . Hồ Chí Minh nhưng do biến độngcủa thị trường đã tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở báo Bộ Tài chính về trường hợp đề nghị hoàn thuếcủa Công ty CP Nam Hà Việt, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh phối hợp Cục Thuế địa phương nơi quản lý Công ty tiến hành kiểm tra tạitrụ sở Công ty về việc hạch toán sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho -xuất kho, chứng từ thanh toán hàng tái xuất...của Công ty nếu cần thiết có thểkiểm tra xác minh, đối chiếu các giao dịch kinh doanh của Công ty với các tổchức các nhân khác có liên quan xác định thực trạng hàng hoá tái xuất có cùnghay không cùng kích cỡ, chủng loại, xuất xứ với hàng hoá thực nhập khẩu đề nghịhoàn thuế và báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan trước ngày10/3/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn