BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/TCT-CS
V/v thủ tục ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với CM.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 161/CT-THNVDT ngày 05/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về miễn, giảm tiền sửdụng đất đối với người có công với cách mạng; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến sau:

Tại khoản 5, Điều 39 Thông tư sốThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ,quy định:"… Đối với hộ gia đình, cá nhân có công với Cách mạng phải cógiấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đấttheo quy định của pháp luật và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất của UBNDcấp tỉnh hoặc của cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp.

Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sửdụng đất được gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tàinguyên và môi trường đối với trường hợp hồ sơ nộp tại cơ quan tài nguyên và môitrường hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tạixã, phường, thị trấn hoặc cơ quan thuế địa phương nơi có đất trong trường hợpchưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông."

Căn cứ các quy định nêu trên, hộgia đình có công với cách mạng phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quyđịnh của pháp luật người có công với cách mạng để được hưởng ưu đãi tiền sửdụng đất. Cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ tài liệu của hộ gia đình do Cơ quan đăng kýnhà đất chuyển làm căn cứ phê duyệt số tiền được miễn giảm, số tiền sử dụng đấtcòn phải nộp khi tính nghĩa vụ tài chính. Ngày 08/9/2008, Bộ Tài chính có Côngvăn số 10466/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướngdẫn thủ tục thực hiện ưu đãi tiền sử dụng đất theo pháp luật người có công vớicách mạng.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuếbiết và báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ