BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 808/TCT-TNCN

V/v: vướng mắc phần mềm ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 172/CT-TNCN ngày08/02/2010 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc khi ứng dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân thì:

1. Cơ quan chi trả phải có trách nhiệm khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê khi thực hiện quyết toán thuế. Đối với những trường hợp đặc thù, cá nhân không thể có mã số thuế hoặc số chứng minh nhân dân thì phần mềm ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2009 vẫn chấp nhận việc khai thuế tại Bảng kê 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN.

2. Trường hợp cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp kê khai có phát sinh lỗ thì không được bù trù thu nhập chịu thuế của năm sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương