BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8081/BTC-TCHQ
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH SuHeung Việt Nam.
(Khu CN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Để xử lý vướng mắctrong việc xác định dự án sản xuất vỏ nang rỗng dùng trong dược phẩm của Côngty TNHH SuHeung Việt Nam có hay không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theoquy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, ngày27/1/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 1641/BTC-TCHQ gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Y tế đề nghị cho ý kiến tham gia. Tiếp theo, ngày 04/4/2014, Tổng cụcHải quan tiếp tục có công văn số 3614/TCHQ-TXNK gửi Bộ Y tế đề nghị có ý kiếnvề công văn số 1641/BTC-TCHQ nhưng đến nay Bộ Y tế chưa có ý kiến tham gia.

Ngày 13/3/2014, BộKế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1445/BKHĐT-QLKKT tham gia ý kiến nêu rõviệc sản xuất vỏ nang thuốc của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu được quy định tại Nghị định87/2010/NĐ-CP .

Để xử lý vấn đềtrên, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010; khoản 9 mục I phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; khoản 2, khoản 5 Điều 2 Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005; khoản 1, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày24/11/2009 và Điều 2 Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ Y tế; thamkhảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1445/BKHĐT-QLKKT đề nghịCông ty TNHH SuHeung Việt Nam nộp đủ thuế cho số hàng hóa nhập khẩu để phục vụdự án sản xuất vỏ nang rỗng theo quy định.

Bộ Tài chính thôngbáo để Công ty TNHH SuHeung Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái