B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8082/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH TAISHODO ViệtNam.
(Đ/c: Lô XN36 KCNĐại An, tnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1508-2 ngày06/08/2015 của Công ty TNHH TAISHODO Việt Nam phản ánh vướng mắc về thủ tục nhậpkhu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia côngbản mạch điện tử cho Công ty TNHH Sumitronics Hongkong (bên A). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiệnhợp đồng gia công

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 187/2013/NĐ-CPngày 20/11/2013 của Chính phủ thì‘‘Bên nhận gia công được thuê, mượn máymóc, thiết bị của bên đặt gia công đ thực hiện hợp đng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợpđng gia công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì“Thủ tục nhập khẩu máymóc, thiết bị thuê, mượn đ thực hiện hợp đồng gia công thực hiện theo loại hình tạm nhập-tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị địnhs 08/2015/NĐ-CP”.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên chỉ quy địnhthủ tục hải quan đối với trường hợp thuê, mượn máy móc, thiết bị thực hiện hợpđồng gia công. Đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện.

2. Về việc nhận thanh toán hộ tiền máy móc, thiết bị từ bên đặt gia công

Việc Công ty nhận gia công tại Việt Nam, trả tiềnthuê máy móc, thiết bị thay cho bên đặt gia công sau đó đòi lại tiền từ bên đặtgia công, các văn bản hiện hành không quy định thuộc đối tượng miễn thuế. Vic thanh toán giữa các bên thực hiệntheo quy định của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán quốc tế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TAISHODO ViệtNam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Cục HQ TP.Hải Phòng (để t/hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh