BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8086/BTC-TCDN V/v đôn đốc nộp tiền về Quỹ hỗ tr sp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

nh gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy
ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Căn cứQuy chế qun lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định s 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Th tướng Chính ph;

Căn cứ ý kiến chđạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 61/VPCP-KTTH ngày 04/01/2013 củaVăn phòng Chính phủ về việc bsung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; công văn số 07/T Tg-KTTH ngày 03/01/2013 ca Th tướng Chínhphủ về việc bảo lãnh tín dụng đốivới doanh nghiệp nhvà vừa và Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,giải quyết nợ xấu và ý kiến ch đạocủa Phó Thủ tướng Chính ph VũVăn Ninh tại công văn số 29/VPCP-KTTH ngày05/01/2013 của Văn phòng Chính phủ v việc thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; công văn s 5564/VPCP-KTTHngày 09/7/2013 của Văn phòng Chính phủ v việc xử lý khoán chậm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và Quỹ h trợ sắp xếpdoanh nghiệp tại các Tập đoànkinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Bộ Tài chính đã có các công văn số 1102/BTC-TCDNngày 21/01/2013 v việc b sung vốn điều l đối với doanh nghiệp 100% vốn nhànước; công văn s 42/BTC-TCDNngày 21/01/2013 về việc qunlý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếpvà phát trin doanh nghiệp; công văn số 10753/BTC-TCDN ngày 14/8/2013 v việc để lại nguồn thu từ c phần hóa doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ bo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vàvừa và cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước; công văn số 11603/BTC-TCDN ngày 30/8/2013 về việc xử lý khoản chậmnộp về QuỹHỗ trợ sắp xếp và phát trin doanh nghiệp và Quỹ Hỗ trợ sp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoànkinh tế, Tng công ty gửicác Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBNDcác tỉnh, thành ph trực thuộcTrung ương.

Đ thực hiệnnghiêm túc ý kiến ch đạo của Th tướng Chính phủ và Phó Th tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Ch đạo các đơn vị liên quan nghiêm túcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và hướng dn ca Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên.

2. Khẩn trương quyếttoán và nộp toàn bộ tiền về Quỹ h trợsắp xếp và phát triển doanh nghiệp (đối với nhng địa phươngcòn giữ lại tin thu từ c phần hóa, sp xếpdoanh nghiệp nhà nước) theo tài khoản sau:

Tên tài khoản: Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước

Số tài khoản: 102010000676669

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

3. Chỉ đạo các doanh nghiệp còn nợ tiền thu từ c phần hóa và c tứcđược chia theo vốn nhà nước (bao gồm c lãi chậm nộp nếu có) khn trương nộp ngay về Quhtrợ sắp xếp vàphát triển doanh nghiệp theo tài khoản nêutrên.

4. Có văn bản thông báo tình hình thực hiện cho Bộ Tài chính và Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốnnhà nước biết đế tổng hợp,theo dõi theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
TCT Đu tư và Kinh doanh VNN;-Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu