B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8086/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một sCục Hải quan tỉnh, thành phố về vướngmắc trong quá trình thực hiện quy định Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ, sau khi trao đổi thống nhấtvới Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Đối với trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu hoặc trong phụ lục hợp đồng có điều khoản bảohành: Thời hạn bảo hành xác định theo điều khoản trong hợp đồng hoặc phụ lục hợpđồng.

2. Đối với trường hợp trong hợp đồng thể hiện nội dung bảo hành áp dụng điu khoản bảo hành chung trên trangthông tin (website) nhà sản xuất: Thời hạn bảo hành xác định theo thông tin bảohành được đăng tải trên website chính thức củanhà sản xuất nước ngoài đối với sản phẩm.

3. Đối với trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại các điểm 1, 2 trênđây) phải có giấy phép của Bộ Công Thương, Hải quan cửa khẩu mới làm thủ tục tạmnhập - tái xuất cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dungtrên để Cục Hải quan các tỉnh, thành ph biết và thực hiện. Trong quátrình thực hiện có vướng mắc phát sinh, báo cáovề Tổng cục Hải quan (Cục Giám sátquản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh