BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 808TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1342/CVXN và 1344/CVXN ngày 18/12/2004 của Xí nghiệp Điện tử TQT khiếunại về phân loại mặt hàng camera nhập khẩu thuộc Tờ khai hải quan số 4587/NKD /SB ngày 12/3/2004 tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và việc xử phạt viphạm hành chính về khai mã số hàng hóa thuộc Tờ khai hải quan số 21369/NKD /SBngày 24/1/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc. Nếu đúng như phản ánh của Công ty trongđơn và hồ sơ gửi kèm thì mặt hàng camera model DSR250 là camera ghi hình, đãhoặc chưa gắn với dụng cụ để điều khiển từ xa tiêu cự và màng ngăn cũng như đểđiều chỉnh từ xa việc vận động ngang, dọc của camera được phân loại vào phânnhóm 8525.30 (camera vô tuyến truyền hình) không phân biệt loại công nghệ sửdụng để ghi hình là kỹ thuật số hay dạng khác. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 4996TCHQ/GSQL ngày 19/10/2004 hướng dẫn phân loại camera.

2. Về việc xử phạt vi phạm hànhchính liên quan đến việc phân loại không đúng mã số: Căn cứ công văn 5379/TCHQ-PC ngày 10/11/2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý đối vớitrường hợp khai sai mã số cho lần đầu nhập khẩu, căn cứ điểm 13.e Phần I Thôngtư 08/2000/TT-TCHQ ngày 20/11/2000 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hànhNghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về hải quanthì trường hợp người khai hải quan khai đúng hàng hóa, vật phẩm thực xuất khẩu,nhập khẩu nhưng áp sai mã số hàng hóa do lần đầu nhập khẩu mặt hàng thì Cơ quanHải quan sẽ hướng dẫn chủ hàng áp lại mã số thuế cho chính xác, lập biên bảnchứng nhận và không xử phạt. Nếu đã được cán bộ Hải quan hướng dẫn một lần màvẫn tiếp tục áp sai mã số thuế đối với mặt hàng đó thì lập biên bản vi phạm vàxử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan yêu cầu CụcHải quan thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra lạivà thực hiện đúng các quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Xí nghiệp điện tử TQT Nha Trang (42 Trần Nhật Duật - Nha Trang (thay trả lời);
- Lưu: VT; GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An