BKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v:Thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT /BTC-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Đại học quốc gia Hà Nội,
- Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Tiếp theo Công văn số 4079/BKHCN-TCCB ngày 06/11/2014 về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng củatổ chứckhoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 19111/BTC-HCSN ngày 30/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:
1. Về hoạt động thu, chi dịch vụ của tổ chức KH&CN công lập
Đối với khoản thu dịch vụ từ việc sử dụng kết quả (sản phẩm) của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (TXTCN) do Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí và các khoản thu khác (nếu có), sau khi bù đắp chi dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nếu có chênh lệch thu lớn hơn chi, tổ chức KH&CN công lập trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và khoản 3, Mục IV Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT /BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006.
Đối với phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyềngiao, việc thu và sử dụng nguồn thu phí và lệ phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các thông tư hướng dẫn Nghị định.
2. Về kinh phí để cơ quan chủ quản thực hiện việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập
Việc phê duyệt danh mục, giao nhiệm vụ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập là chức năng của cơ quan chủ quản. Vì vậy, cơ quan chủ quản chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thực hiện chức năng quản lý của mình.
Cơ quan chủ quản thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN nhưng không làm phát sinh chi phí quản lý. Trường hợp tổ chức KH&CN có nhiều cấp trực thuộc, sau khi phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ TXTCN cho các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc (sau đây gọi tắt là cấp 1), cơ quan chủ quản có thể ủy quyền cho tổ chức KH&CN công lập cấp 1 thành lập Hội đồng để phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN cấp 2, cấp 3.
3. Về việc giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:
Tổ chứcKH&CN công lập được cơ quan chủ quản giao dự toán ngân sách chi nhiệm vụ TXTCN thực hiện rút dự toán từ Kho bạc nhà nước để chi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độkiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, cụ thể:
- Tổ chức KH&CN công lập gửi quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán kinh phí của từng nhiệm vụ TXTCN đã được phê duyệt cho Kho bạc nhà nước để làm căn cứ rút dự toán, kiểm soát chi.
- Cuối năm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN theo quy định.
Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ TXTCN của tổ chức KH&CN công lập. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh