TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/CT-TTHT
V/v: thuế bảo vệ môi trường

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Tân Hoàng Gia
Địa chỉ: 10/14 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301414491

Trả lời văn bản số 12001 ngày 17/1/2012của Công ty về thuế bảo vệ môi trường; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 3; Khoản 4Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường (hiệu lực thihành từ ngày 1/1/2012):

< pan="">“Người nộp thuế bảo vệ môitrường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đốitượng chịu thuế quy định tại Điều 1 của Thông tư này.”

“Thuế bảo vệ môi trường chỉ phảinộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu...”

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty mua sản phẩm túi ni lông (trước hoặc sau ngày 1/1/2012) để đóng góisản phẩm hoặc kinh doanh thương mại (kể cả bán thanh lý do túi ni lông bị lỗi,hư hỏng) không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền – 3442(143)

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga