UBND TP. CẦN THƠ
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/STP
V/v thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Phòng Tư pháp các quận, huyện

Vừa qua, Sở Tư pháp có nhận đượcCông văn số 1340/TP-HCTP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp V/v thu lệ phíchứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.Theo nội dung Công văn, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các quận, huyện hướngdẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thu phí theo quy định tại phụ lụcsố 2 Biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại UBND cấp huyện ban hành kèmtheo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày21/11/2001 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng,chứng thực.

Đồng thời đề nghị các Phòng Tư phápsao gửi UBND các xã, phường, thị trấn Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005của Bộ Tài chính và Công văn số 1340/TP-HCTP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tưpháp (có kèm theo Công văn này).

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp,đề nghị các Phòng Tư pháp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu STP (HC-VBTT)

KT. GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hiểu