TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 809/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội
442 Trần Khát Chân - Hà Nội

Trả lời công văn số 64/CTCP-TCKT ngày 19 tháng 01năm 2006 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội về việc xác nhận nợ thuếcủa Công ty đầu tư và Xây dựng Phương Bắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ báo cáo của các Cục Hải quan địa phương;

- Căn cứ vào số liệu nợ thuế trên chương trìnhkế toán 559 tại Tổng cục Hải quan.

Tại thời điểm ngày 25 tháng 1 năm 2006, công tyđầu tư và xây dựng Phương Bắc (và xí nghiệp thành viên) MST 0101126778 có nợthuế bị cưỡng chế, tổng số nợ thuế là 48.984.649 đồng, cụ thể là:

- Tại Cục Hải quan Hà Nội:

+ Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay QT NộiBài: tờ khai 3607/NKD ngày 22 tháng 10 năm 2004, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiềnlà 1.163.620 đồng.

+ Tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội: tờ khai 1079/NKD ngày 29 tháng 10 năm 2004, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền là 161.239đồng.

- Tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

+ Tại Chi cục Hải quan Thái Bình: tờ khai 2314/NKD ngày 13 tháng 5 năm 2005, nợ phạt chậm nộp thuế, số tiền là 335.610đồng.

+ Tại Chi cục HQ quản lý hàng ĐTGC: tờ khai 2814/NSXX ngày 16 tháng 7 năm 2004, nợ thuế nhập khẩu, số tiền là 47.324.180đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phầnphát triển đầu tư Hà Nội biết và nhanh chóng thanh toán dứt điểm số nợ trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An