BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8090/TCHQ-GSQL
V/v ban hành Quyết định kèm Quy trình hướng dẫn kiểm tra phóng xạ đối với hành lý và hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3773/HQHN-GSQL ngày 28/11/2012 và côngvăn số 3903/HQHN-GSQL ngày 10/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, saukhi nghiên cứu dự thảo Quyết định ban hành Quy trình hướng dẫn kiểm tra, pháthiện phóng xạ đối với hành lý và hành khách nhập cảnh tại Cảng hàng không quốctế Nội Bài, về cơ bản Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung dự thảo của đơnvị. Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội sửa lại một sốđiểm và ban hành Quyết định kèm Quy trình, cụ thể như sau:

1. Tại Quyết định:

- Đề nghị sửa tên như sau: Quyết định ban hành Quy trìnhhướng dẫn kiểm tra, phát hiện phóng xạ đối với hành lý và hành khách nhập cảnhtại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Sửa lại Điều 1 và tên Quy định ban hành Quyết định.

2. Tại nội dung Quy trình:

- Đề nghị sửa lại tên Quy trình cho phù hợp với Quyết địnhđã được đề nghị chỉnh sửa.

- Đề nghị sửa tên mục "A. Quy định chung"thành "A. Hướng dẫn chung".

- Đề nghị bổ sung thêm tại Phần A, Quy định chung của Dựthảo một số điều quy định mức độ phóng xạ như: mức độ phóng xạ an toàn, mức độphóng xạ cao và mức độ phóng xạ cao bất thường.

- Đề nghị bổ sung tại Bước 3 Điều 4 mục B của Trình tự kiểmtra phóng xạ trường hợp có báo động tia Gamma vì tại Bước 2 Điều 4 mục B củaTrình tự kiểm tra phóng xạ, Dự thảo có đưa ra ba báo động theo thứ tự ưu tiênlà: báo động hỗn hợp tia Neutron-Gamma; báo động tia Neutron; báo động tiaGamma.

- Đề nghị sửa tên mục "B. Quy định riêng"thành "B. Hướng dẫn riêng".

- Tại điểm 2 Bước 1 Điều 4 mục B đề nghị bỏ cụm từ "chưađược xử lý hoặc" vì nhiệm vụ của ca nào thì ca đó phải thực hiện nếutrường hợp phát hiện ra nhiều cảnh báo thì báo cáo lãnh đạo Chi cục để bổ sungtăng cường công chức xử lý và bàn giao để ca sau thực hiện tiếp.

- Đề nghị làm rõ cụm từ LAS như đối với các từ viết tắt kháctrong Dự thảo: PRD (thiết bị phát hiện phóng xạ cá nhân); SOP (quy trình vậnhành tiêu chuẩn).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội khẩn trương sửa lạiQuyết định, sớm ban hành đưa vào áp dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh