BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8092/TCHQ-GSQL
V/v xử lý phế thải, phế liệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM và SX Ngọc Tân Kiên
(Đ/c: KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, Long An)

Trả lời công văn số 1212/CV-NTK /13 ngày 12/12/2013 của Côngty về vướng mắc liên quan đến việc khai báo các loại phế liệu còn giá trị sauquá trình xử lý chất thải nguy hại đối với các DNCX, doanh nghiệp trong KhuKTCK, Khu CNC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với phế thải không còn giá trị sử dụng để tiêu hủycủa DNCX, doanh nghiệp trong Khu KTCK, Khu CNC thực hiện theo quy định tạiKhoản 7 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, việc xửlý phế thải (đã hết giá trị sử dụng) cơ quan Hải quan không quản lý.

2. Đối với chất thải nguy hại của DNCX, doanh nghiệp trongkhu KTCK, khu CNC thuê Công ty TNHH Ngọc Tân Kiên xử lý, sau quá trình xử lýthu được phế liệu có giá trị thương mại:

Thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (nếu thực hiện thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 42 Thôngtư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu thực hiện thủ tục hảiquan điện tử) và hướng dẫn cụ thể như đối với trường hợp của Công ty TNHH IntelProducts Việt Nam tại công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2013, công văn số 7028/TCHQ-GSQL ngày 22/11/2013 của Tổng cục Hải quan nếu Công ty TNHH Ngọc TânKiên đáp ứng điều kiện giám sát 24/7 (hệ thống camera giám sát) với Chi cục Hảiquan Đức Hòa thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An; Thủ tục hải quan để nhập khẩu phếliệu thu được sau xử lý thực hiện tại Chi cục Hải quan Đức Hòa thuộc Cục Hảiquan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM&SX Ngọc TânKiên được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Long An (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh