BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo đường hàng không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian gần đây công tác quản lý, kiểm tra hải quan, phân tích thu thập thông tin đã phát hiện hiện tượng vận chuyển hàng hóa, hành lý trái phép qua đường hàng không, để tăng cường công tác quản lý hải quan tại các Cảng hàng không, sân bay quốc tế trên toàn quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện nội dung sau:
1. Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế hoặc các đơn vị phụ trách Cảng hàng không, sân bay quốc tế trực thuộc liên quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hành lý của khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo đường hàng không nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật.
2. Đặc biệt chú trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát hành lý (bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi) của khách nhập cảnh, xuất cảnh theo đường hàng không, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục liên quan theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục đối với các lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, chuyển cảng, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.
3. Việc bình xét thi đua, khen thưởng tại các đơn vị phải gắn với kết quả triển khai các nhiệm vụ trên. Trường hợp để xảy ra vi phạm lãnh đạo Cục, Chi cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục.
Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh