VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8095/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Khoản vay Cụm chương trình Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu Chương trình 1

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 180/TTr-NHNN ngày 18 tháng 10 năm2010 về kết quả đàm phán Khoản vay Cụm chương trình Hỗ trợ Phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa II - Tiểu Chương trình 1, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kếtquả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn kiện đi kèm đã được đàm pháncủa Khoản vay Cụm Chương trình Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa II - TiểuChương trình 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệtnày.

2. Ủy quyền choThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện ADB. Bộ Ngoại giaolàm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhànước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tụccho việc ký kết Hiệp định vay.

4. Giao Ngânhàng nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếp nhận vốn của Khoản tín dụng vàmua lại số ngoại tệ giải ngân đó để bổ sung dự trữ ngoại hối của quốc gia tươngtự như các khoản vay chương trình trước đây.

5. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện khoảnvay đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc