BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc khi thực hiện công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 4478/HQHCM-GSQL ngày 12/12/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc khi thực hiện công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp thì "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì"Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân".
Căn cứ các quy định trên trường hợp chi nhánh được ủy quyền làm thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTCP Tổng Cty May Đồng Nai (thay t/lời);
(đ/c: Đường 2, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh