BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Điều chỉnh TKCS công trình thuộc dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Biên Hoà tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát.
Bộ xây dựng nhận được văn bản số 54/11/CV-HĐQT-TTP ngày 08/8/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Biên Hoà tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai kèm theo hồ sơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hồ sơ gửi kèm theo văn bản số 54/11/CV-HĐQT-TTP ngày 08/8/2011 không có tài liệu về quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng khu đất xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Bộ Xây dựng chưa có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng khu đất xây dựng công trình được duyệt và các nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở theo đề nghị của chủ đầu tư.
Theo văn bản số 54/11/CV-HĐQT-TTP ngày 08/8/2011, nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở có thay đổi về quy mô công trình và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc so với Giấy phép xây dựng số 65/GPXD ngày 09/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Trường hợp các nội dung điều chỉnh này trái với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng khu đất xây dựng công trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau đó mới thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được duyệt.
Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát nghiên cứu các ý kiến trên và triển khai các công việc tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, HĐXD.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Thọ Vinh