BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn pháp lý để giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 122/CBĐT &TĐDA-MPMU-2Bngày 9/6/2010 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đềnghị hướng dẫn chi phí tư vấn pháp lý để giải quyết tranh chấp tại trọng tàiquốc tế. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định, Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn chi phí tư vấn đầutư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng không hướng dẫn chi phí tư vấn pháp lý đểgiải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh