TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Caitac-Nisshin Việt Nam.
(Đ/c: Xưởng X1, Khu VP và NXTC cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 12/CV-2015 ngày 23/12/2015 của Công ty TNHH Caitac-Nisshin Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 thì: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cc Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân