BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 81/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình và Quy hoạch Đô thị Việt Nam
(Địa chỉ: 456, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn 165 CV- 2008/TC-BIDcủa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình và Quy hoạch Đô thị Việt Nam vềđề nghị hướng dẫn thủ tục, phân loại hàng hóa, hồ sơ hải quan đối với sản phẩmcủa dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất(DNCX) dưới hình thức tài liệu hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty nghiên cứu quyđịnh tại Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhđể xác định rõ sản phẩm dịch vụ là hồ sơ, tài liệu kỹ thuật vào một mã số cụthể trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (tham khảo ở chương 49).

2. Sau khi đã xác định được tênhàng và mã số trong biểu thuế, việc làm thủ tục hải quan, Công ty liên hệ vớiChi cục Hải quan nơi quản lý DNCX để được hướng dẫn cụ thể.

3. Về chính sách mặt hàng và chínhsách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình và Quy hoạch Đô thị Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC): Để phối hợp
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh