VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 81/VPCP- QHQT
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào tại Viêng-chăn

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại văn bản số 2065/BVHTTDL-KHTC ngày 24 tháng 12 năm 2007 về việctriển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào tạiViêng-chăn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dungcủa Dự án đầu tư xây dựng Trường Nghệ thuật Âm nhạc quốc gia Lào đặt tại Viêng-chăndo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và phía bạn trình Chínhphủ Lào ra quyết định thực hiện đầu tư Dự án theo quy định tại Thỏa thuận vềQuy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủViệt Nam dành cho Chính phủ Lào đã ký ngày 15 tháng 01 năm 2002 và các quy địnhhiện hành có liên quan của hai nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc