BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 8105/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu phế liệu từ DNCX, khu chế xuất và khu phi thuế quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp xử lý môi trường về việc nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất và khu phi thuế quan liên quan đến quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trong khi chờ Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung công văn số 5128/BTNMT-TCMT ngày 12/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhập khẩu phế liệu từ doanh nghiệp chế xuất yêu cầu các Công ty, doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan xuất trình Giấy phép hành nghề quản lý (hoặc vận chuyển, hoặc xử lý, tiêu hủy) chất thải nguy hại thay cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC - Bộ Tài chính;
- Các Công ty: (thay trả lời)
+ TNHH SX DVTM Môi trường xanh;
+ TMDV và MT Ngôi sao xanh;
+ TNHH Phát triển bền vững An Biền;
+ CP Môi trường Việt Úc;
+ TNHH MTV Thanh Tùng 2.
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh