ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8105/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện thông báo số 597-TB/TU ngày 11/10/2013 của Thành ủy

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Thông báo kết luận củađồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ thànhphố Hà Nội (khóa XV) về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội, an ninh quốc phòng và tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 thángcuối năm 2013 của Thành phố Hà Nội (bản chụp Thông báo số 597/TB-TU ngày11/10/2013 kèm theo).

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban,ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã quán triệt, nghiêm túc triển khaithực hiện các nội dung nêu trong Thông báo. Từ nay đến cuối năm, các cấp, cácngành cần tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Thànhphố và đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉtiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013. Trong đó, tập trung thựchiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinhdoanh và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời xác định thu chi ngân sách là nhiệmvụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và hết sức quan trọng đối với sự pháttriển của Thủ đô, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách chung của cả nước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thểnhư sau:

1. Các cấp, các ngành và UBNDquận, huyện, thị xã:

- Tích cực thực hiện đồng bộ, hiệuquả 7 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã xác định từ đầu năm; tập trung chỉđạo quyết liệt, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ thị trường, tiếp tục tháo gỡ khókhăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ đề ra trongChương trình hành động số 22/CTr-UBND của UBND Thành phố, là cơ sở để đảm bảonguồn thu cho năm 2013 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tổ chức đối thoại vớidoanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất kinhdoanh, sử dụng có hiệu quả các đòn bẩy kinh tế, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách, cácgói kích cầu của chính phủ;

- Tích cực rà soát, thực hiện triệtđể tiết kiệm chi ngân sách, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn ngân sách dự phòng.

- Rà soát kết quả thực hiện 9chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá củaThành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cựchơn nữa trên các lĩnh vực công tác trọng tâm.

- Thực hiện quyết liệt cải cáchhành chính theo tinh thần: “Năm kỷ cương hành chính - 2013”.

- Thường xuyên đẩy mạnh công tácphòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua hệthống các giải pháp đồng bộ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, kiên quyếtđấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sáchnhiễu trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên,người dân, trước hết là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Kiên quyếtxử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Chủ động làm tốt công tác thôngtin, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ động cung cấp thông tincho các cơ quan báo chí và kịp thời giải quyết, làm rõ các vấn đề do báo chí,công luận nêu.

- Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền,giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, tổchức, đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiểu rõ ý nghĩa và chấp hành cácquy định về thu, chi ngân sách, về thuế, về các chủ trương, chính sách và cácgiải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương, Chính phủ.

2. UBND quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữacác đơn vị khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các côngtrình trọng điểm.

- Giải quyết kịp thời, đúng thờihạn, đúng thẩm quyền đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy địnhcủa pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường đốithoại trực tiếp, tạo sự đồng thuận cao của người dân khi bị thu hồi đất.

- Tập trung huy động các nguồn lực,đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

- Chuẩn bị điều kiện tốt nhất chosản xuất vụ đông 2013-2014: chú trọng dự báo và chủ động ứng phó với điều kiệnthời tiết, lựa chọn giống cây trồng phù hợp; chuẩn bị, bảo đảm kịp thời về sốlượng và chất lượng giống cây, con; gieo trồng hết diện tích và đảm bảo thờivụ; phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng chất lượng cao, an toàn vệ sinhthực phẩm; hỗ trợ về giống và thức ăn, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm đảmbảo đủ nguồn hàng cung cấp dịp cuối năm. Chủ động phòng, chống dịch bệnh giasúc, gia cầm, giám sát không để dịch bệnh bùng phát.

3. Sở Công thương:

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanhnghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho. Tăng cường xúc tiến đầu tư, xúctiến thương mại và du lịch, tổ chức hội chợ và giao lưu hàng hóa.

- Tăng cường chống buôn lậu, gianlận thương mại, hàng giả, hàng nhái; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thịtrường, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, trốn thuế.

- Chuẩn bị lực lượng, hàng hóa, bảođảm thị trường ổn định, không để xảy ra biến động lớn trong dịp cuối năm. Xâydựng, triển khai kế hoạch phục vụ Tết, quan tâm chăm lo các đối tượng chínhsách.

4. Ban chỉ đạo, Tổ công tác tháogỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Tiếp tục tổ chức các tổ công tác tiếp xúc,tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

5. Các cục Thuế, Hải quan:

- Phối hợp tốt với các cấp, ngành,UBND quận, huyện, thị xã đặc biệt là với quản lý thị trường, để tăng cường quảnlý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế năm 2013.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra,đấu tranh, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi trốn thuế tinhvi qua chuyển giá, lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, kinh doanh tín dụng, ngânhàng, thương mại điện tử. Ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận qua áp giá,áp mã tính thuế hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của CụcThuế và 29 Chi cục và tập trung đôn đốc thu thuế, thu nợ các khoản thuế quáhạn, nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủtục hành chính trong các lĩnh vực tiếp nhận, kê khai về thuế.

6. Sở Tài chính:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giảipháp về điều hành ngân sách những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt quan tâmthực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngânsách nhà nước. Tập trung đôn đốc thu ngân sách để đạt mức cao nhất. Trong đótập trung quyết liệt hơn trong thu nợ thuế, phí; thu tiền thuê đất, tiền sửdụng đất; thu bán nhà tái định cư.

- Quản lý, điều hành chi ngân sáchchặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa các nhiệm vụ chi chưa cần thiết,các khoản chi hội họp, hội thảo, tiếp khách, khánh tiết, đi công tác trong nướcvà ngoài nước. Kiên quyết cắt giảm các khoản chi đã có dự toán nhưng chưa chimà không phải là nhiệm vụ cấp bách (kể cả chi thường xuyên và XDCB). Cắt giảmtối đa các nhiệm vụ chi mua sắm, sửa chữa, cải tạo chưa triển khai.

- Không bổ sung các đề án, chươngtrình hay ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sáchnhà nước.

- Hướng dẫn các cấp ngân sách thựchiện nghiêm túc nguyên tắc đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định của LuậtNSNN; thực hiện trong phạm vi ngân sách dự toán năm 2013 đã được HĐND Thành phốthông qua, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủtướng Chính phủ. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi ngân sách và quản lý chặt chẽviệc sử dụng dự phòng ngân sách theo đúng kết luận Hội nghị Thường trực HĐND vàUBND Thành phố về nguyên tắc, định hướng điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013,nguyên tắc, định hướng phân bố dự toán ngân sách 2014.

- Tập trung ngân sách cho thực hiệncác nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm an sinh xã hội; Việc điều chỉnh dự toán chingân sách phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các quận, huyện thịxã xác định lại giá đất, làm cơ sở để phê duyệt phương án bồi dưỡng, hỗ trợ táiđịnh cư theo quy định, công khai, minh bạch mức giá hỗ trợ với người dân, kịpthời bố trí đủ kinh phí để chi trả.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủtục hành chính trong các lĩnh vực tiếp nhận, kê khai về phí, lệ phí, tiền thuêđất, tiền sử dụng đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ lãi suấtsau đầu tư, lãi suất vay vốn cho sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp sảnxuất các mặt hàng công nghiệp chủ lực, các mặt hàng thay thế nhập khẩu theo cácQuyết định của UBND Thành phố.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát các dự án đầu tư sử dụngvốn ngân sách nhà nước, kiên quyết thu hồi các khoản chi phí không đúng quyđịnh, không đúng mục đích; thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư chưa đủthủ tục, chậm triển khai. Giãn tiến độ các dự án có thể giãn, hoãn.

- Tích cực huy động, điều hòa cácnguồn vốn xây dựng cơ bản có thể huy động để ưu tiên cho các dự án có yêu cầucấp thiết phải hoàn thành.

- Rà soát tiến độ thực hiện các dựán XDCB, các công trình trọng điểm để đảm bảo đầu tư tập trung, sớm hoàn thànhđưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, tập trung giải quyết nợ đọng XDCB phù hợpvới khả năng cân đối vốn.

- Tính toán nhu cầu chi đầu tư pháttriển, đề xuất các giải pháp về nguồn vốn, trong đó xem xét việc phát hành tráiphiếu một cách chặt chẽ, ứng vốn 2014 cho các công trình bức xúc để đảm bảo chiđầu tư phát triển.

8. Sở Xây dựng: Tăng cườngcông tác quản lý đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng; chỉnhtrang đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đẩy nhanh tiến độ cácdự án cấp nước sạch, thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Xử lý mạnh mẽtrên đường phố Hà Nội để giảm tình trạng tùy tiện xả rác ra đường và nơi côngcộng; không còn công trình hè đường được xây dựng kém chất lượng.

9. Sở Giao thông vận tải: Tiếptục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông;đẩy nhanh tiến độ triển khai xây mới các bãi đỗ xe, quản lý, sắp xếp hiệu quảcác bến xe của Thành phố.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cácsở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu