BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8106/TCHQ-TXNK
V/v trả lời thư bạn đọc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được câu hỏigửi kèm Phiếu hỏi đáp ngày 19/12/2013 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực thương mại Tự doASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 thì hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuếsuất AKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiđặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này;

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từcác nước là thành viên Khu vực thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc;

- Được vận chuyển trực tiếp từ nướcxuất khẩu đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;

- Thỏa mãn các quy định về xuất xứhàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (C/O mẫu AK) theoquy định của Bộ Công Thương.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiđặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc giaiđoạn 2012-2014 thì mặt hàng Polypropylen thuộc mã số 3902.10.30 "Dạng phântán" và mặt hàng thuộc mã số 3902.10.90 "Loại khác" có thuế suấtAKFTA năm 2014 là 0% trừ những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệutên nước tại cột nước không được hưởng ưu đãi.

Tổng cục Hải quan xin chuyển nộidung theo Phiếu hỏi đáp ngày 19/12/2013 của Cổng thông tin điện tử của Bộ Tàichính để trả lời bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang