BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 6834/CT-QLCKTTĐngày 21/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc khấu trừ tiền bồi thường vàotiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CPngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất khôngquy định khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuêđất phải nộp.

- Tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CPngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất quy định:

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 quyđịnh chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

"b) Tổ chức, cá nhân đượcNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trảtrước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồithường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vàosố tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp".

+ Tại Khoản 2, Điều 50 quy định:

"Đối với những dự án, hạngmục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư; những dự án,hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đangthực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phêduyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương ánđã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị địnhnày".

- Tại khoản 3, Điều 7, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định:

"3. Người được Nhà nước chothuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiềnthuê đất phải nộp; trường hợp đến hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiềnbồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn được gia hạn thuê đất tiếptheo".

- Tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP vềviệc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản1 Điều 3 như sau:

"b) Tổ chức, cá nhân đượcNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất đã ứng trước tiền đểthực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đãbồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộpcho Nhà nước, mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtphải nộp".

- Tại a, Khoản 2, Điều 3, Nghị địnhsố 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thutiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"a) Trường hợp nhà đầu tưthực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chứcthực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theochính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trướcngày 01 tháng 10 năm 2009 thì được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vàotiền thuê đất phải nộp, mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiệnứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiệnbồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theo quy địnhtại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ thì đượctrừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Điều 15Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ".

Căn cứ quy định nêu trên Tổng cụcThuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nam Định việc khấu trừtiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp được thực hiện như sau:

- Đối với số tiền chi trả tiền bồithường chi trả lần 1 là 1.967.673.000 đồng vào ngày 15/2/2003 trước thời điểmNghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không được trừ vào tiềnthuê đất phải nộp hàng năm.

- Đối với số tiền Công ty bồithường lần 2 là 955.059.000 đồng vào ngày 28/10/2008 theo phương án được duyệttheo quy định của pháp luật sau thời điểm Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chínhphủ có hiệu lực thi hành đồng thời trước ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP củaChính phủ có hiệu lực thi hành thì được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ vềđất mà Công ty đã ứng trước (chi trả) theo phương án đã được phê duyệt vào tiềnthuê đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Nam Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn