BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8114/BGDĐT-GDTH
V/v: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dụcvà Đào tạo

Tiếp theo Công văn số 7679/BGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 8 năm2008 về Hướng dẫn dạy học Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc chưa biết tiếngViệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việtcho học sinh dân tộc thiểu số từ năm học 2009 – 2010 như sau:

1. Các địa phương tiếp tục lựa chọn thực hiện các giải phápdạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc chưa biết tiếng Việt (theo tinh thầnCông văn số 7679/BGDĐT-GDTH ) tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

1.1. Cấp học Mầm non cần huy động tối đa trẻ 5 tuổi, tăng tỉlệ trẻ 4 tuổi ra lớp; tích cực chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1với tinh thần liên thông giữa mầm non và tiểu học.

Phòng Giáo dục Tiểu học chỉ đạo các trường Tiểu học triểnkhai Chương trình làm quen với tiếng Việt trong hè cho trẻ chưa học qua lớp mẫugiáo 5 tuổi để chuẩn bị cho các em học lớp 1.

1.2. Các tỉnh thuộc dự án PEDC tiếp tục triển khai có hiệuquả tài liệu Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em trước tuổi đến trường và tài liệuTăng cường tiếng Việt các lớp 1, 2, 3 tới các trường tiểu học có đối tượng họcsinh cần chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt.

1.3. Thực hiện tốt việc dạy học thí điểm môn Tiếng Việt lớp1 cho học sinh dân tộc theo định hướng chỉ đạo tăng thời lượng dạy học từ 350tiết thành 500 tiết.

- Để thực hiện kế hoạch thí điểm, mỗi tỉnh thuộc dự án PEDCchọn 01 huyện, mỗi huyện chọn 03 trường, mỗi trường chọn 03 lớp thực hiện thíđiểm dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng tăng thời lượng dạy học theo tài liệudo dự án cung cấp.

- Các trường không thuộc kế hoạch thí điểm và các tỉnh khôngthuộc dự án PEDC thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng tăng thời lượngtuỳ theo điều kiện cụ thể tại địa phương.

Thời lượng tăng thêm có thể thực hiện theo những cách sau:

+ Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

+ Tổ chức dạy học thêm vào một số buổi trong tuần (buổi thứhai) hoặc dạy học thêm vào các ngày thứ bẩy, chủ nhật.

+ Tổ chức dạy học trước khai giảng.

1.4. Đối với 7 tỉnh tiếp tục thử nghiệm dạy học Tiếng Việt lớp1 cho học sinh dân tộc theo tài liệu của Trung tâm Công nghệ Giáo dục (Lào Cai,Sơn La, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Kon Tum, Quảng Bình), cần triển khaithực hiện đúng địa bàn, đúng số lượng học sinh đã đăng ký và tổ chức kiểm tra,đánh giá kết quả vào cuối học kì I, cuối năm học theo chuẩn kiến thức, kĩ năngđã được quy định của môn học. Đồng thời, có thể kiểm tra, đánh giá kết quả theoyêu cầu của Trung tâm Công nghệ Giáo dục.

Tháng 11/2009, các tỉnh (đã thử nghiệm hoặc chưa thử nghiệmdạy học Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc theo tài liệu của Trung tâm Côngnghệ Giáo dục) có nhu cầu dạy học Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc theo tàiliệu của Trung tâm Công nghệ Giáo dục đăng kí số lượng học sinh cụ thể với BộGiáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học).

1.5. Các tỉnh thuộc dự án giáo dục tiểu học bạn hữu trẻ em(Lào Cai, Gia Lai, Trà Vinh) thực hiện tốt việc thí điểm dạy học lớp 1 theo tàiliệu nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ đã được biênsoạn, đồng thời tích cực chuẩn bị cho các lớp kế tiếp.

2. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc theo hướngtích hợp vào các môn học, hoạt động giáo dục; sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học;khuyến khích tổ chức các trò chơi học tập, tổ chức chương trình giao lưu “TiếngViệt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học để tăng cường khảnăng sử dụng tiếng Việt của học sinh dân tộc và giúp các em yêu tiếng Việt ...Nhà trường, giáo viên cần phối hợp với cộng đồng, phụ huynh học sinh tạo môitrường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh dân tộc.

3. Khuyến khích các địa phương biên soạn tài liệu và có cácgiải pháp chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc phù hợp với thựctiễn.

4. Để có kế hoạch chỉ đạo dạy học tiếng Việt cho học sinhdân tộc thiểu số trong các năm học sau, các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫncác phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Tiểu học thống kê số học sinh dân tộcthiểu số cần chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt vào đầu năm học, xây dựng kếhoạch, xác định các giải pháp và chỉ đạo thực hiện.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị vàtăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc của toàn tỉnh cho các năm học sau vàbáo cáo về Bộ (Vụ Giáo dục Dân tộc) theo mẫu báo cáo đính kèm.

Bộ yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáodục và Đào tạo, các trường Tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số thực hiệnhướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, cần báo cáo vềBộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Dân tộc) để kịpthời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Giáo dục Mầm non (để thực hiện);
- Vụ Giáo dục Dân tộc (để thực hiện);
- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển