BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8114/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Atarih Precision (Việt Nam).
(KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số HT-APV131209 của Công ty TNHH Atarih Precision (Việt Nam) đề nghị giảiquyết vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất thựchiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướngmắc của Công ty TNHH Atarih Precision (Việt Nam). Tổng cục Hải quan đang nghiêncứu trao đổi với các đơn vị liên quan và sẽ có công văn trả lời Công ty TNHHAtarih Precision (Việt Nam) trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Atarih Precision (Việt Nam) biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân