BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8114/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
(Số 01 TrầnPhú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định )

Trả lời công văn số 050/CV-HH /15 của Công ty TNHH TMvà Thiết bị môi trường Hiệp Hòa ngày 30/7/2015 về việc đề nghị miễn thuế GTGTcho 01 xe ô tô chữa cháy phục vụ công tác của Công an tỉnh Bình Định nhập khẩutheo tờ khai số 2697/NK /NKD ngày 20/2/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng HảiPhòng KVI.Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trịgia tăng;

- Căn cứ Quyết định số 727/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầutư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiệnvận ti chuyên dùng trong nước đãsản xuất được;

- Căn cứ công văn 1871/CV-BCA (V22) ngày 21/9/2007 của Bộ Công an về việcnhập khẩu xe ô tô chữa cháy;

- Căn cứ công văn số 5125/TC /CST ngày 14/5/2004 và số 8499 TC/TCHQ ngày02/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnxửlý thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng nguồnvốn ngân sách địa phương.

Đối chiếu hồ sơ kèm theo công văn số 050/CV-HH /15 nêutrên thì: Lô hàng 01 xe ô tô chữa cháy do Công ty TNHH TM và Thiết bị môi trườngHiệp Hòa nhập khẩu theo tờ khai số 2697/NK/NKD ngày 20/2/2008 tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan Hải Phòng thuộc đối tượng khôngchịu thuế giá trị gia tăng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có tráchnhiệm chỉ đạo Công an tỉnh Bình Định quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mụcđích, không được nhượng bán. Nếu sử dụngsai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế giátr gia tăng chưa thu và bị xửlý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM & TB MT Hiệp Hòa;
- Cục HQ thành phố Hải Phòng;
- Chi Cục HQ CK cảng HP KVI;
- Lưu: VT, TXNK (Thủy3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái