UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 8115/UBND-NC
V/v: Xác nhận tình trạng nhà ở không có giấy tờ hợp lệ để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2005

Kính gởi :Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8413/SXD-CCQNĐ ngày 28 tháng 11 năm 2005 về việc hướng dẫn xác nhận tình trạng nhà ở để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

1. Nội dung xác nhận tình trạng nhà ở :

1.1- Đối với các trường hợp nhà ở không có giấy tờ hợp lệ mà đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh (diện KT.3). Nội dung xác nhận như sau :

- Tình trạng sử dụng ổn định (ghi rõ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân; nếu sở hữu Nhà nước thì đang thuê hay đã mua lại, đã sang nhượng; nếu sở hữu cá nhân thì do ai tạo lập, xây dựng có phép hay không phép; có thuộc quy hoạch khu dân cư ổn định hay không);

- Tình trạng tranh chấp (ghi rõ và cụ thể tình trạng đang tranh chấp, đã được cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết chưa);

- Tình trạng lấn chiếm (ghi rõ và cụ thể đối với trường hợp đang lấn chiếm đất thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước đang sử dụng và quản lý, đã được cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết chưa);

- Tình trạng quy hoạch (ghi rõ và cụ thể tình trạng quy hoạch của khu vực có nhà ở, có thông báo thời hạn di dời của cơ quan có thẩm quyền chưa).

1.2- Các trường hợp đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố nhưng chưa di chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới được, do nơi đang ở (nơi ở mới) chưa đủ điều kiện về nhà ở hợp pháp (diện KT.2) và trường hợp đã đăng ký tạm trú có thời hạn tại thành phố theo quy chế tại Quyết định số 90/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, thì sau khi tự khai của công dân, thông qua công tác quản lý tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận tình trạng nhà ở.

1.3- Đơn đề nghị xác nhận tình trạng nhà ở được lập tối thiểu 03 bản (01 bản do Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn xác nhận lưu giữ; 01 bản đương sự giữ để sử dụng cho nhu cầu riêng và 01 bản đương sự nộp cho cơ quan Công an khi lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú).

1.4- Ngoài lệ phí chứng thực và thành phần hồ sơ mà công dân phải nộp theo quy định; cán bộ, nhân viên được phân công giải quyết xác nhận hồ sơ không được tùy tiện yêu cầu công dân phải nộp thêm bất cứ chi phí và thủ tục nào khác ngoài quy định.

2. Thời hạn giải quyết :

Thời gian giải quyết việc xác nhận tình trạng nhà ở phục vụ cho việc đăng ký hộ khẩu thường trú tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn là 05 ngày làm việc; trường hợp cần xác minh thêm thì không quá 15 ngày làm việc. Khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp phường gởi văn bản đến Ủy ban nhân dân quận huyện hoặc các Sở chuyên ngành đề nghị xác minh hoặc hướng dẫn về nghiệp vụ, các cơ quan này phải có văn bản trả lời trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

3. Phân công trách nhiệm :

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trực thuộc chịu trách nhiệm bố trí đủ cán bộ, nhân viên đảm trách công việc nêu trên và đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân theo đúng thời hạn quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến liên hệ; không trễ hẹn hoặc hẹn nhiều lần gây phiền hà cho nhân dân.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên và kèm theo Công văn này nội dung hướng dẫn (mẫu) để thực hiện thống nhất chung./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban MTTQ TP và các Đoàn thể;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban An ninh Nội chính Thành ủy;
- Các Sở ngành thành phố; Các Báo, Đài;
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (NC/P) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đua