BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8122/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Thông tư số 14/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HồChí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1966/HQHCM-TXNK ngày 22/7/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáovướng mắc Thông tư số 14/2015/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lấy mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích

Theo báo cáo tại công văn số 1966/HQHCM-TXNK thực tế tại Chi cục hải quan Chuyển phát nhanh thuộc CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên làm thủ tục nhập khẩu đối với các mặthàng nhỏ lẻ, hàng mẫu với số lượng ít (một hoặc hai sản phẩm) nên không cócatalogue, hình ảnh đi kèm, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướngdẫn Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thực hiện như sau:

1.1. Đối với trường hợp không lấy mẫu hàng hóa (trường hợp ngườikhai hải quan chỉ nhập 1 mẫu theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 10 Thông tưsố 14/2015/TT-BTC ): Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh căn cứ vào khai báo củadoanh nghiệp, các chứng từ nhập khẩu liên quan và quy định hiện hành về phân loạihàng hóa để xác định mã s hàng hóa. Trường hợp phátsinh vướng mc về phân loại hàng hóa, xác định mã số thì Chi cục Hải quan chuyểnphát nhanh báo cáo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

1.2. Đối với trường hợp lấy01 mẫu nhưng không có catalogue, không cótài liệu kỹ thuật của mẫu: Tng cụcHải quan đng ý với đề xuất của Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1966/HQHCM-TXNK theo đó tại Phiếuyêu cu phân tích kiêm Biên bn lấy mẫu hàng hóa (khoản 1 Điều 9Thông tư 14/2015/TT-BTC ) Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh có trách nhiệm môtả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành,cung cấp hình ảnh chụp của mẫu sản phẩm và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc banhành Quy chế Phân tích để phân loạihàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về việcgửi hồ sơ trưng cầu giám định tại các cơ quan giám định chuyên ngành.

Để tránhkéo dài thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanhcho doanh nghiệp, đối với 09 trường hợp do các Chi cục hải quan trực thuộc CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi hồ sơ trưng cầu giám định tại các cơ quangiám định chuyên ngành (theo bảng liệt kê kèm theo công văn số1966/HQHCM-TXNK ): đề nghị Cục Hải quan thành phố HồChí Minh căn cứ vào kết quả giám định,hồ sơ nhập khẩu liên quan, quy định hiệnhành về phân loại để hướng dẫn xác định mã số hàng hóa thống nhất giữa các đơnvị thuộc Cục Hải quan thành phố HồChí Minh, báo cáo kết quả xác định mã sốvề Tổng cục Hải quan và cập nhật cơ sở dữ liệu MHS theo quyđịnh.

Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhquán triệt cácđơnvị hải quan trực thuộc thực hiện đúng quy định tại Thông tư số14/2015/TT-BTC về lấy mẫu hàng hóa, gửi cơ quan hải quan thực hiện phân tích.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minhbiết và thực hiện

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để biết);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để theo dõi, phi hợp);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái